Hệ thống phân phối

I. Tại Hà Nội

  1. Số 1 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  2. Số 18 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  3. Số 1 – Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

I. Tại TP Hồ Chí Minh

  1. Số 1 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  2. Số 18 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  3. Số 1 – Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội